11-04-2022
Przez 2 miesiące, od lutego do połowy kwietnia, uczestniczyliśmy w szkoleniach FISE dotyczących innowacji społecznych w kulturze i mediach.
Obecnie coraz istotniejszą rolę w tych obszarach zajmują kwestie równościowe, zapobieganie wykluczeniu zawodowemu (np. osób 50+), jak i wykluczeniu ze względu na ograniczenia psycho-fizyczne.

Przystępując do konkursu FISE wzięliśmy udział w cyklu warsztatów – antydyskryminacyjnych, z zarządzania projektem innowacyjnym, dot. standardów dostępności, gender balance, partycypacyjnego tworzenia projektu innowacyjnego czy projektowania usług fundacji metodą Service Design.

Szczególnie organizacje pozarządowe, nie tylko domy kultury i inne publiczne placówki kultury, mają do spełnienia obecnie kolejne wyzwania społeczne. Dziś istotne stały się takie priorytety w kulturze jak dostępność, gościnność (w kontekście choćby uchodźców z Ukrainy), resyliencja (resilience).
Rolą kultury jest dziś tworzenie przestrzeni włączającej, działania antydyskryminacyjne, w tym – obniżanie nastrojów nacjonalistycznych, uwrażliwianie na inność, wielokulturowość, otwarcie na działania w wielu dziedzinach, w tym interwencyjne – bez presji na realizację wskaźników i spektakularne efekty – angażujące osoby potrzebujące wsparcia.

Nie bez znaczenia są także wyzwania klimatyczne – jak realizować swoje działania, by nie przyczyniać się do katastrofy klimatycznej, niwelować ślad węglowy itp.