STATUTEN DER POLISH OUTLOOK FILM FOUNDATION

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja filmowa polscy wychodźcy”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
przez Grzegorza Kubaszko, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Trofimuka w kancelarii notarialnej w Opolu, ul kard. Bolesława Kominka 10 lok. Nr 1, w dniu czwartego grudnia 2017 r. (04.12.2017) działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Filmowa”.

§2
Fundacja działa zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Z 2016 r. poz. 40).

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w  wybranych językach obcych.
3. Organem nadzorującym Fundację jest Minister właściwy d.s. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Fundacja dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
5. Fundacja w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania jej celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§5
Fundacja może prowadzić odpłatnie i nieodpłatne zadania pożytku publicznego,
1. nieodpłatne w zakresie:
a) działalności charytatywnej,
b) promocji i organizacji wolontariatu,
2. odpłatne w zakresie:
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
e) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział 2

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7
1. Celami Fundacji jest poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa oraz wspieranie rozwoju kultury i sztuki, a także działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.
2. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
a) wspieranie kreacji filmowych, wizualnych, audiowizualnych, multimedialnych i innych działań o charakterze artystycznym,
b) realizację filmów i innych materiałów audiowizualnych,
c) organizowanie pokazów, przeglądów, koncertów i konkursów filmowych,
d) wspieranie artystów działających na rzecz powstania dzieła filmowego,
e) promocję i dystrybucję materiałów filmowych, multimedialnych i wydawniczych,
f) wspieranie kształcenia artystów w dziedzinie sztuki, nowych mediów, oraz sztuki filmowej,
g) organizowanie różnego rodzaju kursów doszkalających dla młodych artystów,
h) pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii, a także działania związane z gromadzeniem i ochroną historycznych zasobów archiwalnych,
i) pozyskiwanie funduszy na realizację celów,

§8
1. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
a) produkcję lub zlecenie produkcji filmów i innych materiałów audiowizualnych,
b) organizowanie stypendiów twórczych,
c) organizowanie warsztatów i szkoleń, wystaw, prelekcji oraz spotkań z „żywymi” świadkami historii,
d) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi w zakresach objętych celami Fundacji, oraz osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
e) dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, oraz osobami z Polski i zagranicy, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
f) działalność multimedialną i wydawniczą,
g) organizację imprez, pokazów, koncertów, przeglądów i konkursów filmowych,
h) prowadzenie portalu internetowego, oraz za pomocą mediów elektronicznych,
i) organizację zbiórek publicznych i fundraisingowych,
j) tworzenie fundacji, których cele są istotnie zbieżne z celami Fundacji określonymi w §7 Statutu,
k) opracowanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw,
l) promocję historii oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami,
m) integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
n) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych na dla realizacji celów statutowych,
o) udzielanie pomocy finansowej polskim i zagranicznym środowiskom twórców, polskim i zagranicznym organizacjom kulturalnym oraz indywidualnie poszczególnym twórcom,
2. Dla realizacji swoich celów Fundacja jest uprawniona do współdziałania z innymi podmiotami,  których działalność jest tożsama z celami działania Fundacji, w szczególności osobami fizycznymi, osobami prawnymi, podmiotami publicznymi.

 

Rozdział 3

Organy Fundacji

§9
1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,
b) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
2. Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.

§ 10
Zarząd Fundacji
1. Zarząd składa się od 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
3. Członkowie Zarządu, których kadencja wygasła, mogą zostać wybrani na kolejne kadencje.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
5. Na czele Zarządu stoi Prezes. Prezes kieruje pracami Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci członka Zarządu,
b) złożenia rezygnacji z funkcji członka Zarządu,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
d) odwołania z funkcji członka Zarządu,
7. Rada Fundacji może zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu z ważnych powodów, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady uprawnionych do głosowania.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady uprawnionych do głosowania.
9. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

§11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmian Statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
i) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
j) tworzenie i znoszenie biur, oddziałów, filii, pracowni, grup doradczych Fundacji i innych jednostek organizacyjnych, po podjęciu uchwały o ich utworzeniu przez Radę, a także określanie zasad kierowania nimi,
k) uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji,
l) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących powoływania i odwoływania prokurenta,
3. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd zobowiązuje się roczne sprawozdanie przyjęte przez Radę Fundacji przekazywać w terminach wynikających z przepisów prawa właściwym organom.
5. Zarząd może w regulaminie wskazać szczegółowy tryb swojej pracy, który winien być zgodny ze Statutem.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby z inicjatywy Prezesa lub większości członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i przewodniczy, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą
większością osób przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§13
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
4. Obowiązkiem każdego członka Zarządu jest działanie wyłącznie w interesie Fundacji.
5. Do zatrudnianienia członka Zarządu potrzebny jest podpis innego członka Zarządu.

§14
1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
2. Pełnomocnik może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, na których omawiane będą nadzorowane przez niego sprawy. Pełnomocnik powinien udzielać Zarządowi pełnej informacji na temat swojej działalności oraz służyć głosem doradczym przy podejmowaniu decyzji.
3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 15
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji. W zakresie wykonywania przez Radę tych funkcji, jest ona niezależna oraz autonomiczna.
2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady, lub Zarządu Fundacji,
b) śmierci członka Rady Fundacji,
c) popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego
6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa jednocześnie wszystkich członków Rady, jej nowy skład wybiera Fundator.
7. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Fundacji ma prawo:
a) wglądu w dokumenty Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji,
8. Członek Rady Fundacji może w każdym czasie złożyć rezygnację. Z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje.
9. Członek Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Radę Fundacji w drodze uchwały 2/3 większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
11. Członek Rady Fundacji nie może:
a) pozostawać z Fundacją w stosunku pracy,
b) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z
członkiem Zarządu Fundacji,
c) być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

§ 16
1. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a) wytyczanie nowych kierunków działalności Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji oraz członków Rady Fundacji,
d) dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności gospodarki finansowej,
e) sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Fundacji lub innych sprawozdań przewidzianych prawem,
g) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
h) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Fundacji,
i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
j) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
k) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
l) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

§ 17
1. Posiedzenie Rady Fundacji odbywa się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego albo wybrany przez Radę członek Rady Fundacji. Posiedzenie zwołuje się z inicjatywy tych osób lub na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Członków Rady Fundacji należy poinformować o zwołaniu posiedzenia Rady z wyprzedzeniem 7 dni w formie przyjętej w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
4. Pomimo wadliwego zawiadomienia członka Rady Fundacji o posiedzeniu, jest ono ważne, w przypadku gdy członek ten stawił się na posiedzeniu.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6. Rada Fundacji podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji uprawnionych do głosowania, co oznacza, że liczba głosów oddanych za uchwałą musi być większa od sumy pozostałych głosów przeciw i wstrzymujących się, uchwały dotyczące:
a) zmian Statutu,
b) utworzenia placówki terenowej Fundacji, w szczególności biur, oddziałów, filii, pracowni, grup doradczych Fundacji i innych jednostek organizacyjnych,
c) połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady oraz w sprawach osobowych.
9. Zmiany w Statucie nie mogą dotyczyć zmiany celów założycielskich określonych w Statucie.
10. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
11. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
12. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
13. Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
14. Członek Zarządu może brać udział w posiedzeniu Rady, chyba że Rada podejmie uchwałę o tajności obrad.
15. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół wraz z listą obecności. Protokół jest sporządzony przez protokolanta wybranego spośród członków Rady, który jest podpisywany przez niego oraz Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

Rozdział 4

Majątek Fundacji

§18
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundatora w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne przedmioty i wartości majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
§19
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z dochodów uzyskanych przez Fundację.
2. Dochodami Fundacji są:
a) granty, dotacje,w tym granty i dotacje od ośrodków rządowych i samorządowych, fundacji wspierających i grantodawczych, zagranicznych organizacji grantodawczych oraz środków Unii Europejskiej,
b) sponsoring, darowizny finansowe, rzeczowe oraz usług, umowy barterowe,
c) spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje, i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
d) dochody ze sprzedaży praw do emisji filmów i innych dzieł audiowizualnych, których Fundacja jest producentem,
e) dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
f) dochody ze zbiórek oraz imprez publicznych,
g) dochody z odsetek bankowych, lokat i dochody z papierów wartościowych,
h) dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
i) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3. Dochody Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych, pokrycie kosztów działalności i administrowanie Fundacją.
4. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy, lub pokrycie kosztów działalności i administrowanie
Fundacją.
5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.
§20
Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§21
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§22
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział 5

Działalność gospodarcza

§23
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd. W przedmiotowej uchwale, Zarząd jest zobowiązany do wskazania wysokości środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na ten cel, nie mniejszych jednak niż kwota przewidziana przez właściwe przepisy prawa.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza Fundacji polega w szczególności na produkcji i zlecaniu produkcji filmów, programów, spotów i innych programów audiowizualnych.
5. Przedmiotem działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej są:
a) – 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
b) – 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
c) – 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
d) – 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
e) – 58.11.Z – Wydawanie książek,
f) – 58.13.Z – Wydawanie gazet,
g) – 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
h) – 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
i) – 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
j) – 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
k) – 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
l) – 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
m) – 60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych,
n) – 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
o) – 61.10.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
p) – 61.20.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
r) – 61.30.Z – Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
s) – 61.90.Z – Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
t) – 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
u) – 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,
w) – 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
y) – 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
z) – 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
aa) – 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
bb) – 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
cc) – 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
dd) – 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
ee) – 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
ff) – 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
gg) – 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
hh) – 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
ii) – 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
jj) – 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
kk) – 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
ll) – 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
mm) – 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
nn) – 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
oo) – 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
pp) – 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
rr) – 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
6. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach. Poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego należy w szczególności rozumieć możliwość tworzenia takich spółek bądź nabywania udziałów lub akcji tych spółek.
7. Dochody osiągane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone jedynie na realizację celów statutowych Fundacji i na rozwój jej działalności statutowej.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe
§24
Statut Fundacji nie ogranicza w żaden sposób Fundatora, ani członków Zarządu w ich działaniach artystycznych zarówno na rzecz Fundacji jak i poza nią.
§25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją w celu efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały na zasadach określonych §17 ust. 6.
§26
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w formie uchwał na zasadach określonych w §17 ust. 6 w której wskazuje również likwidatora.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach na zasadach określonych w §17 ust. 6.
§27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji we właściwym Sądzie.